Hiển thị tất cả 16 kết quả

Model HUYAir DFH-900 | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 900mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-1200 | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1200mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-1500 | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1500mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-900 Eco | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 900mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-1200 Eco | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1200mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-1200 Dual | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Chất lượng Tủ hút khí độc đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1200mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-1500 Dual | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Chất lượng Tủ hút khí độc đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1500mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-1200 Elite | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1200mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-1500 Elite | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1500mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-1200 Dual Elite | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Chất lượng Tủ hút khí độc đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1200mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-1500 Dual Elite | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Chất lượng Tủ hút khí độc đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1500mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-1800 Elite | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1800mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-1800 Dual Elite | Tủ hút khí độc với lọc carbon

 • Chất lượng Tủ hút khí độc đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1800mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-1800 Dual | Tủ hút khí độc với lọc carbon

 • Chất lượng Tủ hút khí độc đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 1800mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-700 | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 700mm.
 • Bảo hành : 03 năm.

Model HUYAir DFH-700 Eco | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

 • Đáp ứng tiêu chuẩn: ASHREA 110.
 • Kích thước tiêu chuẩn: 700mm.
 • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ