BacterStain™ Eosin

Thực hiện nhuộm thường quy mô học đánh giá mối liên quan tổng thể giữa các tế bào. Nhuộm nhân theo nguyên tắc tăng dần, nhuộm bào tương theo nguyên tắc giảm dần. Kết hợp Hematoxylin thực hiện soi nhuộm Hemotoxylin – Eosin

0978 782 147
Liên hệ