Model HUYAir PWB-1200 Elite | Tủ Cân Mẫu Bột

  • Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644-3:2019
  • Kích thước tiêu chuẩn: 1200mm 
  • Bảo hành : 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ