Model KingShak_IncuPlate | Máy Ấm Lắc Khay Vi Thể

  • Tiết kiệm thời gian.
  • Tối ưu hóa quá trình nghiên cứu.
  • Bảo hành 03 năm.
0978 782 147
Liên hệ