TraceBead™ Kít tách chiết DNA/RNA virus bằng hạt từ

• Mã sản phẩm: TB0122
• Quy Cách: 36, 100, 500 Test/Bộ
• Bán tự động/tự động
• Tinh sạch : A260/280 ~ 1.8.
• Thu hồi cao : có thể đạt 10 µg
• Bảo Quản : 12 tháng (Nhiệt độ phòng).
Riêng Magnetic Beads, Proteinase K: 2 – 8°C.
• Vận chuyển : Nhiệt độ môi trường
Riêng Magnetic Beads, Proteinase K: 2 – 8°C.

0978 782 147
Liên hệ