Kích thước 900

Model HUYAir PWB-900 Dual Elite | Tủ Cân Mẫu Bột

Kích thước ngoài (RxSxC) R900 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC) R820 x S610 x C640 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ DC

02 Lọc HEPA Hoặc 01 Lọc Carbon, 01 Lọc HEPA

Model HUYAir PWB-900 Dual Elite ➔

Kích thước 1200

Model HUYAir PWB-1200 Dual Elite | Tủ Cân Mẫu Bột

Kích thước ngoài (RxSxC) R1200 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1120 x S610 x C640 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ DC

02 Lọc HEPA Hoặc 01 Lọc Carbon, 01 Lọc HEPA

Model HUYAir PWB-1200 Dual Elite ➔