Kích thước 700

Model HUYAir VLF-700 | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng

Kích thước ngoài (RxSxC) R715 x S730 x C1100 mm

Kích thước trong (RxSxC) R615 x S600 x C585 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ AC

Model HUYAir VLF-700 ➔

Kích thước 900

Model HUYAir VLF-900 | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng

Kích thước ngoài (RxSxC) R1050 x S750 x C1100 mm

Kích thước trong (RxSxC) R950 x S620 x C585 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ AC

Model HUYAir VLF-900 ➔

Kích thước 1200

Model HUYAir VLF-1200 | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng

Kích thước ngoài (RxSxC) R1355 x S750 x C1100 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1255 x S620 x C585 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ AC

Model HUYAir VLF-1200 ➔

Kích thước 1500

Model HUYAir VLF-1500 | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng

Kích thước ngoài (RxSxC) R1660 x S750 x C1100 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1560 x S620 x C585 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ AC

Model HUYAir VLF-1500 ➔

Kích thước 1800

Model HUYAir VLF-1800 | Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng

Kích thước ngoài (RxSxC) R1960 x S750 x C1100 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1860 x S620 x C585 mm

Điều Khiển LCD

Động cơ AC

Model HUYAir VLF-1800 ➔