Vi sinh

Chuẩn đoán phân tử

Thu thập mẫu

Tủ An Toàn Sinh Học

Tủ Sạch

Tủ PCR

Tủ Hút Khí Độc

Tủ Cân Mẫu Bột

Thiết bị phòng thí nghiệm

Nội thất phòng thí nghiệm

Thiết bị phòng sạch

Nội thất phòng sạch