Hiển thị tất cả 19 kết quả

Ống lấy máu EDTA K2

 • Dung dịch chất chống đông: EDTA K2 dạng phun sương trên thành ống.
 • Thể tích lấy mẫu : 2mL, 3mL, 4mL.
 • Kích thước: 13x75mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu EDTA K3

 • Dung dịch chất chống đông: EDTA K3 dạng phun sương trên thành ống.
 • Thể tích lấy mẫu : 2mL, 3mL, 4mL.
 • Kích thước: 13x75mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu Lithium Heparin

 • Dung dịch chất chống đông: Lithium Heparin dạng phun sương.
 • Thể tích lấy mẫu : 2mL, 4mL.
 • Kích thước: 13x75mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu Sodium Heparin

 • Dung dịch chất chống đông: Sodium Heparin dạng phun sương.
 • Thể tích lấy mẫu : 2mL, 4mL.
 • Kích thước: 13x75mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu Na Citrate 3.2%

 • Dung dịch chất chống đông: Na Citrate 3.2%.
 • Thể tích lấy mẫu : 1.8mL.
 • Kích thước: 13x75mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu Na Citrate 3.8%

 • Dung dịch chất chống đông: Na Citrate 3.8%.
 • Thể tích lấy mẫu : 1.8mL.
 • Kích thước: 13x75mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu Serum

 • Ống chứa hạt micronized silica làm tăng sự đông máu.
 • Thể tích lấy mẫu : 2mL, 4mL.
 • Kích thước: 13x75mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu nắp cao su

 • Dung dịch chất chống đông: EDTA K2/K3 dạng phun sương trên thành ống.
 • Thể tích lấy mẫu : 2mL.
 • Kích thước: 13x75mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu Chimigly

 • Ống lấy máu chứa NAF + Ox.
 • Thể tích lấy mẫu : 2mL, 4mL.
 • Kích thước: 13x75mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu nhi EDTA K2

 • Dung dịch chất chống đông: EDTA K2 dạng phun sương trên thành ống.
 • Thể tích lấy mẫu : 0.5 mL, 1 mL
 • Kích thước: 11x45mm, 12x75mm
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu nhi EDTA K3

 • Dung dịch chất chống đông: EDTA K3 dạng phun sương trên thành ống.
 • Thể tích lấy mẫu : 0.5 mL, 1 mL
 • Kích thước: 11x45mm, 12x75mm
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu nhi Lithium Heparin

 • Dung dịch chất chống đông: Lithium Heparin dạng phun sương.
 • Thể tích lấy mẫu : 0.5mL
 • Kích thước: 11 x 45 mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu nhi sodium heparin

 • Dung dịch chất chống đông: sodium heparin dạng phun sương.
 • Thể tích lấy mẫu : 0.5mL
 • Kích thước: 11 x 45 mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu nhi Citrate 3.2%

 • Dung dịch chất chống đông: Na Citrate 3.2%.
 • Thể tích lấy mẫu : 1 mL.
 • Kích thước: 12x75mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu nhi Citrate 3.8%

 • Dung dịch chất chống đông: Na Citrate 3.8%.
 • Thể tích lấy mẫu : 1 mL
 • Kích thước: 11x45mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu nhi serum

 • Ống chứa hạt micronized silica làm tăng sự đông máu.
 • Thể tích lấy mẫu : 0.5mL
 • Kích thước: 11 x 45 mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu nhi Glucose

 • Ống chứa NAF + Ox.
 • Thể tích lấy mẫu : 1mL
 • Kích thước: 12x75mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu nhi EDTA K2 nắp cao su

 • Dung dịch chất chống đông: EDTA K2 dạng phun sương trên thành ống.
 • Thể tích lấy mẫu : 1mL, 0.5mL
 • Kích thước: 13x75mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.

Ống lấy máu nhi EDTA K3 nắp cao su

 • Dung dịch chất chống đông: EDTA K3 dạng phun sương trên thành ống.
 • Thể tích lấy mẫu : 1mL, 0.5mL
 • Kích thước: 13x75mm.
 • Đóng gói: 100 ống/ khay, 2400 ống/ thùng.
0978 782 147
Liên hệ