Hiển thị tất cả 23 kết quả

BacterPlate™ Sabouraud Dextrose Agar

 • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt
 • Code: 12003
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12003 Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Tryptic Soy Agar

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt
 • Code: 12007
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Tryptic Soy Agar + LTH

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12008
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12008 Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Tryptic Soy Agar + LTHTh

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt.
 • Code: 12009
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12009 Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Plate Count Agar

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt.
 • Code: 12010
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12010 Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Sabouraud Dextrose Agar + LTH

 • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt.
 • Code: 12004
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12004 Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Sabouraud Dextrose Agar + LTHTh

 • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt.
 • Code: 12005
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ DG 18 + Chloramphenicol

 • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12006
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12006 Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ VRBD Agar

 • Môi trường dung để phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae từ thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và các vật liệu khác
 • Code: 12012
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12012 Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ SDA có Chloramphenicol 60mm

 • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt.
 • Code: 12001
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ MacConkey Agar

 • Môi trường dinh dưỡng nuôi cấy phân lập Enterobacteriaceae trên bề mặt dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt.
 • Code: 12013055
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Pro Tryptic Soy Agar

 •  Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt
 • Code: 12023
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12023 Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Pro Tryptic Soy Agar + LT

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12014
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Pro Tryptic Soy Agar + LTHTh

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12015
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Pro Tryptic Soy Agar + Neutralizer A

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt
 • Code: 12016
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12016 Danh mục: , Từ khóa:

BacterContact™ Pro Tryptic Soy Agar + LT + Cephase

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12017
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12017 Danh mục: , Từ khóa:

BacterContact™ Pro Tryptic Soy Agar + LTHTh + Penase

 • Môi trường dinh dưỡng cơ bản nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt.
 • Code: 12018
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12018 Danh mục: , Từ khóa:

BacterContact™ Pro Sabouraud Dextrose Agar

 • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt.
 • Code: 12019
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12019 Danh mục: , Từ khóa:

BacterContact™ Pro Sabouraud Dextrose Agar + LT

 •  Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12020
 • Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Pro Sabouraud Dextrose Agar + LTHTh

 • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12021
 • Đóng gói: 10 hộp/đĩa hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12021 Danh mục: , Từ khóa:

BacterContact™ Pro Chocolate + LTH

 •  Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt
 • Code: 12022
 • Đóng gói: 10 đĩa/hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Chiếu xạ Gamma.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
Danh mục: Từ khóa:

BacterContact™ Malt Extract Agar

 • Môi trường nuôi cấy nấm dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt bổ sung chất trung hòa nhằm vô hiệu hóa chất khử trùng bề mặt.
 • Code: 12011
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
Danh mục:

BacterContact™ Tryptic Soy Agar with Lecithin and Tween 80

 • Môi trường nuôi cấy dùng lấy mẫu vi sinh bề mặt được khử trùng bằng các hợp chất ammonium bậc bốnCode: 12002
 • Quy cách: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
 • Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
 • Hạn sử dụng: 03 tháng/ 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
Mã: 12002 Danh mục:
0978 782 147
Liên hệ