Food and Beverage

Chúng tôi đầu tư nghiên cứu sâu về chuyên môn để phát triển về lĩnh vực sinh học phân tử bao gồm các hoá chất, Master Mix, kít tách chiết DNA/RNA, Kít phát hiện bằng PCR/qPCR,…trong an toàn thực phẩm, chấn đoán lâm sàng, thú y,…

Microbiology

DNA/ RNA Extraction Kit

PCR-BASED DIAGNOSTIC KIT

Transport Media, Preservation and Swab Sampling

Biological Safety Cabinets and Isolator Cabinets

Powder Weighing Balance Enclosures

Fume Hood

Laboratory Equipment

Laboratory Furniture

contact

documents

  • BROCHURE/CATALOGUE
  • USER MANUAL
  • REFERENCES
  • RELATED POSTS