Microbiology

Chúng tôi đầu tư nghiên cứu sâu về chuyên môn để phát triển về lĩnh vực sinh học phân tử bao gồm các hoá chất, Master Mix, kít tách chiết DNA/RNA, Kít phát hiện bằng PCR/qPCR,…trong an toàn thực phẩm, chấn đoán lâm sàng, thú y,…

Blood Culture Bottles

Antimicrobial Susceptibility Test Discs

Bacteria Identification

Antimicrobial Susceptibility Test Discs

STERILITY TESTING

Ready-to-use Media

Media Additives

Media Additive and Supplements

Biochemical Media Tests

Transport Media

Serum

Microbial Dyes and Reagents

contact

DOCUMENTS

  • BROCHURE/CATALOGUE
  • USER MANUAL
  • REFERENCES
  • RELATED POSTS