Pharmaceuticals

Chúng tôi đầu tư nghiên cứu sâu về chuyên môn để phát triển về lĩnh vực sinh học phân tử bao gồm các hoá chất, Master Mix, kít tách chiết DNA/RNA, Kít phát hiện bằng PCR/qPCR,…trong an toàn thực phẩm, chấn đoán lâm sàng, thú y,…

Microbiology

Vial Sterility Test

Biological Safety Cabinets and Isolator Cabinets

Powder Weighing Balance Enclosures

LAF

Peristaltic Pump

Shaker

Automatic Filling of Tube, Bottle, and Vial

Laboratory Furniture

Cleanroom

Cleanroom Furniture

Laboratory Equipment

contact

documents

  • BROCHURE/CATALOGUE
  • USER MANUAL
  • REFERENCES
  • RELATED POSTS