Model KingIncu_CO2-55 | Tủ Ấm CO2

  • Hoàn hảo về phân phối nhiệt độ, độ ẩm và CO2
  • Ổn định và chính xác
  • Bảo hành 03 năm
0978 782 147
Liên hệ