Que tăm bông lấy mẫu với Half-Fraiser Broth

  • Kiểm tra bề mặt nhằm phát hiện và định lượng Listeria moNocytogenes hoặc Listeria spp.
  • Kích thước ống: 16x100mm, 16x125mm.
  • Thể tích:1mL, 4mL, 10mL.
  • Đóng gói: 100 ống/khay.
0978 782 147
Liên hệ