KingTubeAuto-B

Model KingTubeAuto-B | Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

Kích thước (DxRxC): 460 x 390 x 513mm

Thể tích phân phối: 100 μL to 100 L

 Số Khay Cho 96 Ống (10mL-20mL) : 01

 Số Khay Cho 96 Ống (2mL-5mL) : 02

 Số Khay 96 Giếng : 04

Model kingTubeAuto-B ➔

KingTubeAuto-M

Model KingTubeAuto-M | Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

Kích thước (DxRxC): 618 x 445 x 660 mm

Thể tích phân phối: 100 μL to 100 L

 Số Khay Cho 96 Ống (10mL-20mL) : 02

 Số Khay Cho 96 Ống (2mL-5mL) : 04

 Số Khay 96 Giếng : 08

Model kingTubeAuto-M ➔

KingTubeAuto-H

Model KingTubeAuto-H | Máy Phân Phối Chất Lỏng Tự Động

Kích thước (DxRxC): 700 x 660 x 708 mm

Thể tích phân phối: 100 μL to 100 L

 Số Khay Cho 96 Ống (10mL-20mL) : 04

 Số Khay Cho 96 Ống (2mL-5mL) : 08

 Số Khay 96 Giếng : 16

Model kingTubeAuto-H ➔