tủ an toàn sinh học cấp 2, Loại a2 | huylab

‎HUYAir Bio2Eco

Điều Khiển LCD

Động Cơ AC

sản phẩm

‎HUYAir Bio2

Điều Khiển LCD

Động Cơ AC

sản phẩm

HUYAir Bio2 Elite

Điều Khiển Cảm Ứng

Động Cơ DC

sản phẩm

‎HUYAir Bio2 Prime

Màn Hình Cảm Ứng

Động Cơ DC

sản phẩm

HUYAir Bio2 Dual Prime

02 Cửa

Điều Khiển Cảm Ứng

Động Cơ DC

sản phẩm

tủ an toàn sinh học cấp 2, LOẠI A1 | huylab

‎HUYAir Bio2 A1 Prime

Màn Hình Cảm Ứng

Động Cơ DC

sản phẩm

tủ an toàn sinh học cấp 1 | huylab

HUYAir Bio1

Màn Hình LCD

Động Cơ AC

sản phẩm

HUYAir Bio1 Elite

Màn Hình LCD

Động Cơ DC

sản phẩm