Tủ Cân Mẫu Bột | HUYlab

HUYAir PWB

Điều Khiển LCD
Động Cơ AC
01 Lọc HEPA
sản phẩm

HUYAir PWB Elite

Điều Khiển LCD
Động Cơ DC
01 Lọc HEPA
sản phẩm

HUYAir PWB Dual Elite

Điều Khiển LCD
Động Cơ DC
02 Lọc HEPA Hoặc 01 Lọc HEPA, 01 Lọc Carbon
sản phẩm