Tủ Sạch Với Dòng Khí Thẳng Đứng | huylab

HUYAir VLF

Điều Khiển LCD

Động Cơ AC

sản phẩm

HUYAir VLF Elite

Điều Khiển LCD

Động Cơ DC

sản phẩm

Tủ Sạch Với Dòng Khí Thổi Ngang | HUYlab

HUYAir HLFP

Điều Khiển LCD

Động Cơ AC

sản phẩm

HUYAir HLFP Elite

Điều Khiển LCD

Động Cơ DC

sản phẩm

HUYAir HLF

Điều Khiển LCD

Động Cơ AC

sản phẩm

HUYAir HLF Elite

Điều Khiển LCD

Động Cơ DC

sản phẩm

HUYAir HLF High Elite

Điều Khiển Cảm Ứng

Động Cơ DC

sản phẩm