tủ an toàn sinh học cấp 1 | huylab

Model HUYAir Bio1

Màn Hình LCD

Động Cơ AC

 

sản phẩm

Model HUYAir Bio1 Elite

Màn Hình LCD

Động Cơ DC

 

sản phẩm