Kích thước 700

Model HUYAir DFH-700 | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

Kích thước ngoài (RxSxC) R700 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC) R620 x S530 x C600 mm

Cửa kéo

Điều Khiển LCD

Trang bị 01 lọc thô và 01 lọc carbon

Model HUYAir DFH-700 ➔

Kích thước 900

Model HUYAir DFH-900 | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

Kích thước ngoài (RxSxC) R900 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC) R820 x S530 x C600 mm

Cửa kéo

Điều Khiển LCD

Trang bị 01 lọc thô và 01 lọc carbon

Model HUYAir DFH-900 ➔

Kích thước 1200

Model HUYAir DFH-1200 | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

Kích thước ngoài (RxSxC) R1200 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1120 x S530 x C600 mm

Cửa kéo

Điều Khiển LCD

Trang bị 01 lọc thô và 01 lọc carbon

Model HUYAir DFH-1200 ➔

Kích thước 1500

Model HUYAir DFH-1500 | Tủ Hút Khí Độc Với Lọc Carbon

Kích thước ngoài (RxSxC) R1500 x S750 x C1200 mm

Kích thước trong (RxSxC) R1420 x S530 x C600 mm

Cửa kéo

Điều Khiển LCD

Trang bị 01 lọc thô và 01 lọc carbon

Model HUYAir DFH-1500 ➔